Portfolio

BRIDAL PORTFOLIO

Wedding hair style by Brenda Bakker.

FASHION PORTFOLIO

Professional fashion hair and makeup by Brenda Bakker.